สิ่งที่เราทำ
(ได้ดี)

แพม พลัส พลัส ทำอะไร (ได้ดีมาก)

 • วิเคราะห์ตลาด
 • คิด และออกแบบภาพลักษณ์ (อัตลักษณ์องค์กร)
 • วางจุดยืนในตลาด
 • วางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วิเคราะห์การตลาด รวมถึง ความต้องการพื้นฐาน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ SWOT
 • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และมือถือ
 • งานสื่อประชาสัมพันธ์
 • การตลาดทางตรง
 • คิดสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ และจัดการงาน
  โดยเฉพาะในสายของโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ