brand positioning and brand story are the beginning
การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
marketing consulting marketing consultancy
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด
digital marketing agency
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
Public Relations services
งานประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์
Consumer insight
งานวิจัยข้อมูลเชิงรุกของผู้บริโภค
Financial Planning
งานวางแผนการเงิน

การสื่อสารการตลาดที่ดีคือ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกันทุกกิจกรรม ดังนั้น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ตามที่ American Marketing Association ได้ตีความหมายไว้ บนเว็บไซต์ Purdue University ว่าเป็น “กระบวนการวางแผนที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกจุดทุกแง่มุมของแบรนด์ถูกลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณรับรู้ได้ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กรมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะต้องสอดคล้องกันตลอดเวลา”